Protecció de dades

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Política de Protecció de Dades de MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en endavant, MGC Mútua) preveu, en relació amb les dades personals dels usuaris del present lloc web, el tractament que en fa, la legitimitat de la seva obtenció, la seva conservació, la possibilitat de comunicar-les i els drets que assisteixen els interessats, d’acord amb la normativa vigent en la matèria.

A aquests efectes, l’informem dels aspectes següents:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: MGC Insurance, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija
  • NIF: V-08846644
  • Adreça postal: C/ Tuset, núm. 5-11, 08006 Barcelona
  • Telèfon: 93 414 36 00
  • Adreça electrònica: bustia@mgc.es
  • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@mgc.es

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

La finalitat principal amb què tractem les seves dades personals és per a informar-lo dels serveis que ofereix l’entitat, per mitjà de qualsevol canal habitual de comunicació, inclosa la via electrònica.

També tractem les seves dades amb finalitats accessòries, per informar-lo de productes i serveis que siguin del seu interès, ofertes o promocions especials, i per al lliurament d’obsequis i la participació en sorteigs, relacionats amb l’activitat de MGC Mútua o de les entitats en què aquesta hi participi o hi estigui vinculada, incloent-hi l’elaboració de perfils per oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos. Aquesta informació es podrà proporcionar per qualsevol canal habitual de comunicació, inclosa la via electrònica, per mitjà del qual li farem arribar també revistes i butlletins informatius sobre les activitats pròpies de l’entitat.

Les instal·lacions de MGC Mútua disposen d’un sistema de videovigilància per mitjà del qual es registren imatges a temps real dels usuaris, amb una finalitat exclusivament de seguretat i control d’accés a les instal·lacions.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran fins que siguin necessàries per a les finalitats del tractament per al qual vostè va atorgar el consentiment, pel termini determinat en base als següents criteris: (i) obligació legal de conservació; i (ii) sol·licitud de supressió per part de l’interessat en els supòsits en que procedeixi.

En qualsevol cas, les seves dades es conservaran durant els terminis legals de conservació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment atorgat per l’interessat, d’acord amb les finalitats descrites.

En darrer terme, i en resum, la legitimació per al tractament de les seves dades rau en l’interès legítim de MGC Mútua per dur a terme la seva activitat, oferint-li nous serveis similars, adaptats als seus interessos.

En cas que les dades siguin facilitades per una persona que no en sigui la titular, aquesta té l’obligació d’informar-lo de la comunicació i, quan sigui necessari pel seu tractament per part de MGC Mútua, a haver-ne obtingut el seu consentiment per a les finalitats que corresponguin. En el cas de menors d’edat, MGC Mútua només en tractarà les dades si prèviament té el consentiment o l’autorització del titular de la seva pàtria potestat o tutela legal. A aquests efectes, MGC Mútua farà esforços raonables per verificar el consentiment o l’autorització.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

MGC Mútua comunicarà les seves dades, en l’exercici de les seves funcions pròpies, a entitats amb les quals participi o estigui vinculada, a altres persones, entitats i institucions que col·laborin amb MGC Mútua per a la prestació de serveis.

MGC Mútua no realitzarà, en cap cas, transferències internacionals de les seves dades, ni les comunicarà a tercers, excepte per obligació legal o amb el seu consentiment previ.

Quin compromís assumim pel que fa al tractament de les seves dades?

MGC Mútua adopta les mesures necessàries en el tractament de les seves dades per evitar-ne l’alteració, la pèrdua o el tractament o accés no autoritzat, les quals seran tractades respectant la legislació vigent i observant totes les mesures de seguretat que en garanteixin la seva confidencialitat.

Les dades que tractem seran les adequades, pertinents i no excessives per a les finalitats descrites.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Els drets que l’assisteixen, d’acord amb la normativa aplicable, són, d’una banda, el dret a confirmar si MGC Mútua disposa de les seves dades, a accedir-hi i a demanar-ne la rectificació si són incorrectes o, si escau, a sol·licitar que siguin suprimides si considera que ja no són necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

Així mateix, té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies, la possibilitat d’oposar-se a l’esmentat tractament, o la portabilitat de les dades facilitades a l’entitat.

Com puc exercir aquests drets davant de MGC?

L’informem que podrà exercir els drets anteriors d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, adreçant-se a la seu de l’entitat (C/ Tuset, núm. 5-11, 08006 Barcelona) o mitjançant correu electrònic a dpd@mgc.es, acreditant la seva identitat mitjançant fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Per a més informació accedeixi a: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Finalment, en el cas que necessiti més informació en relació amb l’exercici d’aquests drets o vulgui presentar una reclamació, haurà d’adreçar-se a la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es – C/ Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid).